Zasady oceniania w Polskiej Akademii Otwartej - studia online

W czasie trwania semestru w ramach danego przedmiotu, student zobowiązany jest do aktywnej i systematycznej pracy na platformie e-learningowej oraz przystąpienia do egzaminu w siedzibie Uczelni. W ramach pracy na platformie e-learningowej, za każdą aktywność przydzielana jest ocena punktowa. Aktywności wymagane w ramach danego przedmiotu są każdorazowo ustalane przez wykładowcę prowadzącego przedmiot. W czasie trwania przedmiotu praca studenta na platformie e-learningowej polega na:

  • zapoznaniu się z materiałami dydaktycznymi dostępnymi na platformie e-learningowej,

  • udziale w forach tematycznych, czyli dyskusjach moderowanych przez prowadzącego przedmiot,

  • rozwiązywaniu testów sprawdzających wiedzę,

  • przygotowaniu zadań roboczych (jeśli są przewidziane przez prowadzącego),

  • przygotowaniu pracy zaliczeniowej, którą należy złożyć w folderze zwrotnym,

  • kontakcie synchronicznym z prowadzącym z wykorzystaniem funkcji czatu.

 

Czaty - forma konsultacji podczas studiów internetowych w PAO

Czaty są formą konsultacji on-line z prowadzącym i odbywają się w dogodnym, wspólnie ustalonym przez wykładowcę i studentów terminie wieczornym. Prowadzący proponuje możliwe terminy czatów, na które studenci głosują z wykorzystaniem funkcji ankiety terminu czatu. Jednocześnie student ma cały czas możliwość kontaktowania się z prowadzącym drogą elektroniczną e-mail. Prowadzący ustala każdorazowo dla danego przedmiotu wymagane aktywności i punktację, a następnie umieszcza informacje w forum aktualności. Uzyskanie 60% z całkowitej liczby punktów z danego przedmiotu na platformie e-learningowej jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu w sesji egzaminacyjnej. W przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość praca studenta w systemie e-learningowym ma charakter wspierający zajęcia odbywające się w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym. Studenci Polskiej Akademii Otwartej zdają egzaminy podczas sesji zimowej/letniej w siedzibie Uczelni w Łodzi. Ocena końcowa z przedmiotu jest ustalana na podstawie wyniku egzaminu, który odbywa się w siedzibie Uczelni.