Powrót

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania związane ze studiami online - PAO

Kiedy można dołączyć do grona studentów?

Prowadzimy rekrutację na semestr zimowy, z reguły rekrutacja rozpoczyna się w czerwcu i trwa do końca września. 

Na czym polega studiowanie w systemie e-learning?

Nauka w systemie e-learning wykorzystuje najnowsze metody i techniki kształcenia na odległość. Polska Akademia Otwarta przystosowała do tego celu platformę Moodle – popularny System Zarządzania Nauczaniem LMS (ang. Learning Management System). Na pierwszym zjeździe studenci otrzymują dostęp do platformy w postaci loginu i hasła oraz wytyczne związane z pracą na platformie. Praca na platformie wymaga aktywnego uczestnictwa w forach, dyskusjach moderowanych przez wykładowców, rozwiązywaniu zadań, testów, quizów – w dogodnym dla studenta czasie oraz czatach, w czasie synchronicznym z wykładowcą. 

Czy studiowanie w PAO odbywa się całkowicie zdalnie, bez konieczności przyjeżdżania do siedziby Uczelni?

Nie, studiowanie w PAO odbywa się w dużej części zdalnie z wykorzystaniem Internetu i dostępu do nowoczesnej platformy edukacyjnej, ale organizowane są tradycyjne zajęcia kontaktowe z wykładowcami w siedzibie Uczelni.

Czy zajęcia w siedzibie Uczelni są obowiązkowe?

Tak, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studiowanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wymaga odbycia zajęć kontaktowych oraz zaliczeń i egzaminów w siedzibie Uczelni. Jednakże plany zajęć w siedzibie Uczelni przygotowywane są tak, aby uwzględnić oczekiwania studentów i specyfikę studiów z wykorzystaniem Internetu.

Czy mogę zdawać egzaminy w którymś z Ośrodków Zamiejscowych?

Nie. Siedziba Polskiej Akademii Otwartej znajduje się w Łodzi. Studenci tylko tutaj mogą zdawać egzaminy.

Czy studiując w PAO uzyskam "normalny" dyplom wyższej Uczelni?

Tak, student kończący studia w Polskiej Akademii Otwartej otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych, wydawany przez jedną z najbardziej rozpoznawalnych, niepublicznych uczelni wyższych - Społeczną Akademię Nauk w Łodzi, której Polska Akademia Otwarta jest częścią. Na dyplomie nie ma informacji o sposobie i trybie studiowania poza rozróżnieniem na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Czy studiując przez internet w PAO można ubiegać się o stypendia naukowe i socjalne?

Tak. Studenci PAO są pełnoprawnymi studentami. Otrzymują indeksy, legitymacje, mają prawo do zaświadczeń do WKU i ZUS. Mogą ubiegać się o stypendia za wyniki w nauce, socjalne i zapomogi. 

Czy program studiów przez Internet różni się od programu na studiach zaocznych?

Nie. Na studiach z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość realizowany jest ten sam program co na studiach niestacjonarnych. Program obejmuje te same przedmioty, tą samą liczbę godzin, te same punkty ECTS.

Gdzie szukać materiałów i podręczników z danego przedmiotu?

Studenci pobierający naukę w systemie on-line mają dostęp do materiałów w formie elektronicznej zamieszczonych na platformie. Mogą również korzystać z zasobów bibliotecznych Uczelni oraz wirtualnych bibliotek i czytelni. Uczelnia zapewnia również możliwość konsultacji z prowadzącym zajęcia w swojej siedzibie.

Czy można jednocześnie studiować na dwóch kierunkach?

Tak. Nie ma ograniczeń w ilości kierunków realizowanych w jednym czasie. Zapisując się na więcej niż jeden kierunek obowiązuje również dodatkowa opłata rekrutacyjna. 

Jak można zapisać się na studia w PAO?

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się on-line
Wypełnić formularz. Wydrukować formularz, umowę finansową z załącznikiem (x2)- wypełnić i  podpisać.

Dołączyć:

  • Świadectwo dojrzałości w oryginale bądź odpis wydany przez szkołę średnią - dotyczy studiów licencjackich,
  • Odpis dyplomu z suplementem (licencjat, inżynier) – dotyczy studiów uzupełniających magisterskich,
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym,

    Komplet dokumentów należy przesłać na adres Uczelni lub dostarczyć osobiście w terminie 7 dni od daty wypełnienia formularza w systemie rekrutacyjnym.
Jak często należy logować się na platformie?

Studia zdalne cechuje elastyczność a tempo nauczania dostosowane jest do indywidualnych potrzeb. Studenci sami mogą decydować o tym, kiedy i ile czasu będą poświęcać na realizację poszczególnych zagadnień.  Istnieje również możliwość powracania do zamieszczonych treści edukacyjnych i ich powtarzania w zależności od potrzeby. 

Nie mogę zalogować się na platformę, co zrobić?

W przypadku problemów technicznych związanych z logowaniem bądź pracą na platformie należy skontaktować się z pomocą techniczną:   

E-mail pomoc.techniczna@pao.pl  
Tel. +48 (42) 664 66 61

Kiedy muszę wpłacić pierwszą ratę za czesne?

Kandydaci na semestr zimowy do 25 września (za miesiąc październik).

Kolejne raty płatne są do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy płatność.

Na jaki numer konta mogę wpłacić opłatę rekrutacyjną, wpisowe, opłatę za legitymację i pierwsze czesne?


BANK MILLENNIUM SA O/Łódź  Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
PKO BP SA Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

Kolejne czesne płatne jest na indywidualne konto przypisane dla każdego studenta. Numer konta znajdziesz po zalogowaniu do Strefy Studenta.

Co umieścić w tytule przelewu?

W tytule przelewu należy ująć:

  • za co wnosimy opłatę np.: czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja,
  • podać nazwisko, imię, kierunek, tryb (niestacjonarny) i stopień studiów (I lub II),
  • jeżeli płacisz czesne w ratach – numer raty,
  • jeżeli płacisz czesne jednorazowo – „opłata jednorazowa”.