Studia jednolite magisterskie

Psychologia

Już od 420 zł za miesiąc

Czas trwania: 10 semestrów
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie
Uzyskany dyplom: magister psychologii
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Marek Krawiec

Zasady rektutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny oraz do wyboru: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Przyjęcie na studia niestacjonarne następuje na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku przekroczenia liczby kandydatów w stosunku do przyjętego przez Senat limitu miejsc przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną weryfikującą ich predyspozycje do studiowania na kierunku. Od kandydatów chcących podjąć studia na kierunku „psychologia” oczekuje się szczególnie wrażliwości i otwartości na wartości ogólnoludzkie, szacunku i tolerancji dla odmienności i różnorodności ludzi.

Wymagane dokumenty

  • formularz rekrutacyjny pobierz
  • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu + kserokopia
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.