Studia II stopnia

Zarządzanie

Już od 390 zł za miesiąc

Realizowane zagadnienia

Student, zapisując się na uzupełniające studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, dokonuje wyboru modułu profilowego, w ramach którego będzie chciał się specjalizować. Mamy do wyboru 6 modułów profilowych:

 • Administracja i Zarządzanie Publiczne
 • E-biznes & Professional Communication
 • Logistyka w Zarządzaniu
 • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
 • Profil menedżerski
 • Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

W obrębie prowadzonych modułów profilowych realizowane są seminaria specjalizacyjne – które należy rozumieć jako wyodrębniony obszar kształcenia służący pogłębieniu i ugruntowaniu wiedzy studenta w zakresie wybranego obszaru wiedzy kierunkowej oraz specjalistycznej.  Wyboru seminarium student dokonuje w II semestrze studiów.

Przykładowe obszary tematyczne realizowane dla wszystkich profili modułowych:

 • problematyka zarządzania strategicznego
 • koncepcje zarządzania
 • problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu
 • elementy prawa
 • obszar zastosowań technologii teleinformatycznych w zarządzaniu
 • problematyka budowania sukcesu

W ramach profili modułowych dysponujemy 20 seminariami specjalizacyjnymi

Moduł profilowy: E–biznes i Profesjonalna Komunikacja
Seminaria specjalizacyjne

 • E-Biznes
 • Profesjonalna Komunikacja
 • Dziennikarstwo i Nowe Media

Moduł profilowy: Logistyka w Zarządzaniu
Seminaria specjalizacyjne

 • Logistyka Biznesowa (dedykowana dla studentów po studiach licencjackich na kierunku Logistyka)
 • Logistyka Międzynarodowa

Moduł profilowy: Profil Menedżerski
Seminaria specjalizacyjne

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Przedsiębiorczość w Sektorze MŚP
 • Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe
 • Zarządzanie Publiczne
 • Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
 • Zarządzanie Jakością w Procesie Produkcyjnym
 • Human Resources

Moduł profilowy: Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Moduł profilowy: Administracja i Zarządzanie Publiczne
Moduł profilowy: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Przykładowe obszary tematyczne realizowane dla wszystkich profili modułowych

 • problematyka zarządzania strategicznego
 • koncepcje zarządzania
 • problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu
 • elementy prawa
 • obszar zastosowań technologii teleinformatycznych w zarządzaniu
 • problematyka budowania sukcesu

Przykładowe obszary tematyczne realizowane w ramach poszczególnych profili
Moduł profilowy: E – biznes i Profesjonalna Komunikacja

 • biznes plan
 • marketing globalny i strategiczny
 • komunikacja w hiper medialnym środowisku
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych menedżera
 • zachowanie konsumenta
 • Customer Relationship Management
 • systemy informatyczne handlu detalicznego
 • pomiar i analiza działań marketingowych

Moduł profilowy: Logistyka w Zarządzaniu

 • logistyka w strategii firm działających w środowisku międzynarodowym
 • bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw
 • zarządzanie rynkiem usług logistycznych
 • zarządzanie projektami logistycznymi
 • informatyczne wsparcie decyzji logistycznych
 • międzynarodowe standardy jakościowe w procesach logistycznych
 • negocjacje w logistyce

Moduł profilowy: Menedżerski

 • Rozwijanie kompetencji menadżerskich
 • Uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie MSP
 • Podstawy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • Przekształcenia organizacyjno-prawne w sektorze publicznym
 • Zarządzanie publiczne w ochronie zdrowia
 • Problematyka zarządzania procesami
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Kompetencje kadry menadżerskiej
 • Kadry i płace
 • Leadership w organizacjach

Moduł profilowy: Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

 • Dochody uzyskiwane w kraju i za granicą
 • Budżetowanie i analiza odchyleń
 • Rachunkowość budżetowa
 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
 • Nowoczesne rachunki kosztów
 • Instytucje finansowe
 • Prawno-karne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Ocena sytuacji finansowej banków i zakładów ubezpieczeń

Moduł profilowy: Administracja i Zarządzanie Publiczne

 • zagadnienia w zakresie struktury, kompetencji i zadań administracji publicznej
 • zarządzanie w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer, jak służba zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, czy bezpieczeństwo
  wewnętrzne gospodarki finansowej samorządu terytorialnego
 • problematykę zamówień publicznych
 • problematykę marketingu terytorialnego
 • ochronę danych osobowych i dostępu do informacji niejawnych
 • elektronicznych form działania administracji
 • kompetencje kadry menadżerskiej

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.