Powrót

Realizowane przedmioty

Wybrane zagadnienia

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, które pomagają studentom na praktyczną analizę realizowanych zagadnień.

W ramach zajęć praktycznych studenci:

 • uczestniczą w warsztatach,
 • realizują projekty,
 • odbywają wizyty studyjne,
 • przygotowują narzędzia badawcze.

Podstawowe obszary tematyczne (zagadnienia stanowiące fundament kształcenia socjologicznego)

 • Podstawy socjologii
 • Kryminologia
 • Struktury i systemy społeczne
 • Socjologiczne teorie przestępczości
 • Społeczne uwarunkowania agresji
 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Historia myśli społecznej i socjologicznej
 • Etyka zawodowa
 • Metody badań społecznych
 • Analiza i opracowywanie danych statystycznych
 • Polityka społeczna
 • Demografia i procesy ludnościowe
 • Dysfunkcje rodziny
 • Socjologia konfliktów społecznych
 • Socjologia bezpieczeństwa
 • Psychologia ogólna i społeczna
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy

Obszary tematyczne do wyboru (blok tematyczny, umożliwiający studentom dostosowanie zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji do swoich indywidualnych zainteresowań i predyspozycji)

 • Techniki kryminalistyczne
 • Zagrożenia społeczne XXI wieku
 • Przywództwo i władza
 • Patologie w pracy zawodowej
 • Integracja i dezintegracja instytucji społecznych
 • Nowe formy przemocy społecznej
 • Wykluczenie społeczne w kontekście polityki społecznej
 • Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Prawa człowieka. Standardy konstytucyjne i międzynarodowe
 • Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
 • Negocjacje i mediacje
 • Techniki autoprezentacji
 • Techniki wpływu społecznego
 • Komunikowanie społeczne
 • Propaganda i techniki manipulacji
 • Media wobec dewiacji i patologii społecznych
 • Dziennikarstwo śledcze

Socjokryminologia

(Specjalność oferująca wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania dysfunkcji społecznych oraz socjologicznych aspektów przestępczości i jej zwalczania)

 • Przestępczość zorganizowana
 • Przestępczość gospodarcza
 • Przestępczość pospolita
 • Cyberprzestępczość
 • Współczesne formy terroryzmu
 • Polityka walki z przestępczością
 • Prawo karne
 • Środowiska defaworyzowane
 • Praca z ofiarami przestępstw
 • Socjoterapia i resocjalizacja
 • Subkultury i sekty
 • Problematyka uzależnień 


Zarządzanie zasobami ludzkimi

(Specjalność oferująca wiedzę i umiejętności z zakresu metod selekcji, rekrutacji, oceny i motywowania pracowników)

 • Metody rekrutacji i selekcji
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach
 • Zarządzanie rozwojem zawodowym i szkoleniami
 • Polityka personalna
 • Koncepcje motywowania
 • Przywództwo i kierowanie pracownikami
 • Podstawy zarządzania organizacjami
 • Zarządzanie relacjami pracowniczymi
 • Prawo pracy - aspekty praktyczne

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.