O kierunku

Studenci kierunku Socjologia otrzymują solidne podstawy wiedzy socjologicznej. Studia przygotowują specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu jest dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

Chcesz wiedzieć więcej?
 Katedra Socjologii SAN na Facebooku  Strona Katedry Socjologii SAN

Specjalność

Istnieje możliwość wybrania spośród specjalności:

 • Socjokryminologia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - dzięki specjalizacji "zarządzanie zasobami ludzkimi" zapoznasz się z narzędziami motywującymi pracowników, dowiesz się, z jakimi zadaniami zmierzysz się jako pracownik działu personalnego,  poznasz prawne uwarunkowania rynku pracy oraz model polityki personalnej, dowiesz się, jakie metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi są skuteczne, nauczysz się, jak w sposób profesjonalny oceniać i kontrolować pracowników, poznasz techniki negocjacji i mediacji, nauczysz się, jak projektować, wdrażać i realizować strategie polityki personalnej, a także co to znaczy (w praktyce) budować zespół i kierować nim.

Dlaczego warto?

 • Bogaty program kształcenia przygotowuje do pracy w różnych instytucjach społecznych – w administracji, poradnictwie, polityce, opiece społecznej, mediach, biznesie, analityce rynkowej itp.
 • Profil Socjokryminologia zapewnia przygotowanie do pracy w organach porządku publicznego, placówkach wychowawczych i opiekuńczych, diagnostycznych i terapeutycznych
 • Nauka praktycznych umiejętności, opartych na fundamentach solidnie i nowocześnie wykładanej wiedzy o motywach działań ludzi, architekturze społecznych struktur, procesach zachodzących we współczesnych społeczeństwach oraz o możliwościach zastosowania nowoczesnych technik wpływu społecznego.
 • System tutoringu, czyli zindywidualizowanej opieki wybranego wykładowcy nad studentem. Tutor pomaga podopiecznemu w wyborze jego ścieżki edukacyjnej oraz w osiągnięciu specjalizacji.

Wykładowcy-praktycy

 • dr Michał Skorzycki - badacz, zajmujący się kwestią nacjonalizmu i tożsamości narodowej – stypendysta Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego; specjalista ds. handlu zagranicznego zatrudniony w sektorze prywatnym.
 • dr Ewa Stroińska – prowadzenie warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych ze zróżnicowanych obszarów, współpraca w MOPS w ramach realizacji projektów aktywizujących; praca w ramach działań aktywizacyjnych w różnych projektach realizowanych ze środków unijnych; pracownik Biura Karier Studenckich na stanowisku doradca zawodowy i personalny; udział w procesach naboru do firm.
 • podinsp. mgr Marek Bogusz - starszy wykładowca Zespołu Techniki Kryminalistycznej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, były wieloletni ekspert kryminalistyki i biegły sądowy w zakresie badań biologicznych
 • dr Małgorzata Nowastowska - socjolog o specjalizacji, resocjalizacja i pomoc społeczna. W ramach działań praktycznych współpracuje z instytucjami z zakresu pomocy społecznej oraz stowarzyszeniami wspierającymi grupy marginalizowane. Ma za sobą doświadczenia związane z pracą z osobami doznającymi cyberbullyingu, długotrwale bezrobotnymi, opuszczającymi zakłady karne i osobami uzależnionymi. Jako wolontariuszka działała na rzecz zapobiegania naruszeniom praw człowieka. Pasjonatka aktywności fizycznej i biegów OCR
 • Magdalena Geraga – dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, magister filologii polskiej, filozofii (specjalność: aksjologiczna) oraz etnologii. Autorka publikacji z zakresu nowych mediów, tanatologii, humanistycznego nurtu zarządzania, kultury organizacyjnej, antropologii zarządzania oraz krytyki literackiej. Praca badawcza – zainteresowania naukowe – interdyscyplinarne, nawiązujące do literaturoznawstwa, antropologii, zarządzania (tu: badania na temat grywalizacji, czyli wykorzystywaniu narzędzi gry i różnorodnych aplikacji WWW do motywowania pracowników), aksjologii. Członek grantów badawczych (Wydział Historii UMK w Toruniu, AE w Toruniu), sekretarz naukowy Archiwum Emigracji w Toruniu, członek stowarzyszenia kulturalno-naukowego „Rojsty” w Toruniu