Co po studiach?

Studia przygotowują do pracy w organach ochrony porządku publicznego (policja, straż miejska, straż graniczna, służba więzienna, zakłady poprawcze, kuratorzy sądowi), placówkach wychowawczych i opiekuńczych (pogotowie opiekuńcze, domy dziecka), diagnostycznych i terapeutycznych (ośrodki pomocy rodzinie, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla bezdomnych oraz osób z zaburzeniami zachowania i z uzależnieniami), a także w innych sektorach pozarządowych (mediatorzy, dziennikarze specjalizujący się w problematyce kryminalnej i dewiacjach społecznych).

Absolwenci socjologii/socjokryminologii znajdują również zatrudnienie w:

 • organach administracji publicznej i samorządowej
 • instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
 • organizacjach pozarządowych
 • działach personalnych przedsiębiorstw
 • agencjach badania rynku
 • ośrodkach badania opinii publicznej
 • firmach konsultingowych
 • działy personalne
 • działy doradztwa zawodowego i personalnego
 • ds. rekrutacji i selekcji pracowników
 • menedżera ds. HR
 • pracy w firmie szkoleniowej