Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno- etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Dzięki ciekawym specjalizacjom student zdobywa wiedzę teoretyczną, którą łączy z kształceniem praktycznym.

Pozwala to na pogłębienie rozumienia rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej, realizowanie działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, rozwiązywanie problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Jest to kierunek, który promuje wrażliwość społeczną, zachowania prozdrowotne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kształcenie ustawiczne, rozwijanie i doskonalenie warsztatu naukowo-badawczego.

Kadra dydaktyczna

prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Etyka w biznesie,
 • Źródła rasizmu,
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne i polityczne na Bliskim Wschodzie, 
 • Edukacja ekologiczna. 

dr n. med. Mariola Świderska
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Problem akceptacji społecznej,
 • Biologia medyczna.

dr Bożena Zając
Kierownik Katedry Pedagogiki, opiekun merytoryczny kierunku, doradca metodyczny i zawodowy, ekspert w wielu projektach międzynarodowych dotyczących szkolenia nauczycieli i doradztwa zawodowego

dr Eulalia Adasiewicz
Dyrektor przedszkola, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

dr Dorota Nawrat-Wyraz
Nauczyciel liceum, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych, InSEA (International Society Education through Art

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Rozwój zawodowy dorosłych,
 • Nieformalna edukacja dorosłych,
 • Metodyka kształcenia dorosłych, w tym osób 50+,
 • Kształcenie kompetencji innowacyjnych.

mgr Monika Pytel

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Terapia zajęciowa
 • Dostępne specjalności
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

 • Doradztwo zawodowe i personalne

 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną