Co po studiach?

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie m.in. w:

 • Policji
 • Siłach Zbrojnych
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Straży Granicznej
 • Służbie Więziennej
 • Straży Miejskiej
 • Służbach i inspekcjach
 • administracji rządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego
 • administracji samorządowej (gmina, powiat, województwo)
 • komórkach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich
 • podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa
 • organizacjach pozarządowych
 • ośrodkach doradczych

Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.