Studia I stopnia

Administracja

Już od 320 zł za miesiąc

Administracja to kierunek dla ludzi, którzy swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych. Treści programowe studiów oraz metody nauczania zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia. Studenci kierunku Administracja podczas studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich.

Koncepcja kształcenia na kierunku „administracja” wpisuje się w Misję i Strategię Rozwoju Społecznej Akademii Nauk w Łodzi z uwagi na kształcenie specjalistów w zakresie administracji, w szczególności administracji publicznej, zorientowanych na potrzeby współczesnego rynku pracy co zakłada misja i strategia Uczelni. Dominujące znaczenie ma przygotowanie, zarówno konkurencyjnych jak i wrażliwych na problemy współczesnego świata i wartości ogólnoludzkie, a przede wszystkich na potrzeby społeczeństwa, odpowiedzialnych społecznie profesjonalistów, zdolnych sprostać wymaganiom rynku pracy i globalnej gospodarki XXI wieku, a także wyzwaniom stawianym przed administracją, w tym administracją publiczną. Zgodnie z tymi założeniami, kształcenie na kierunku „administracja”, z uwagi na profil praktyczny – ma charakter aplikacyjny, budujący wiedzę w kontekście praktyki, co pozwala na kształtowanie przede wszystkim praktycznych umiejętności, wspartych specjalistyczną wiedzą, związanych z zawodowym środowiskiem pracy współczesnego specjalisty w zakresie administracji.

Specjalności

Koncepcja kształcenia na kierunku „administracja” zakłada elastyczność kształcenia poprzez oferowane specjalności, co umożliwia dostosowywanie kształcenia do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy i zapewnia spójność koncepcji z celami strategicznymi Uczelni i Wydziału dotyczących zgodności z potrzebami otoczenia społecznego i gospodarczego. Studenci kierunku „administracja” w ramach studiów I stopnia mają do wyboru dobrze osadzone w potrzebach rynku pracy cztery  specjalności: Administracja Samorządowa, Administracja porządku publicznego, Prawna obsługa biznesu, Prawo pracy i kadr.

Administracja samorządowa

W ramach specjalności „Administracja porządku publicznego” studenci zdobywają wiedzę na temat instytucji porządku publicznego, prawa wykroczeń, przestępstw przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, utrzymania czystości i porządku w gminie, polityki społecznej, czy pracy kuratora. Absolwenci specjalności nabywają wiedzę i umiejętności przydatne w urzędach jednostek administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, a także sektorze prywatnym: w bankach, biurach i kancelariach prawnych.

Administracja porządku publicznego

Program kształcenia specjalności „Administracja samorządowa” został przygotowany z myślą o kształceniu najbardziej poszukiwanych na rynku pracy urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia funkcji eksperckich i menedżerskich w administracji publicznej. Absolwent administracji samorządowej ma pogłębioną wiedzę na temat procesów decentralizacji ustrojowej, administracyjnej i finansowej oraz przyjętego w państwach europejskich modelu samorządu terytorialnego. Zna pojęcie i konstrukcję prawną oraz strukturę organów samorządu terytorialnego w Polsce. Sprawnie orientuje się w zakresie zadań publicznych poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Poznaje instytucje mienia komunalnego jako materialną podstawę realizacji funkcji samorządu terytorialnego i procesy zgodne z prawem zarządzania mieniem komunalnym. Specjalność Administracja samorządowa wprowadza absolwentów w tematykę prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zagadnienia nadzoru i kontroli nad działalnością samorządu terytorialnego.

Prawna obsługa biznesu

Specjalność „Prawna obsługa biznesu”, oparta jest na innowacyjnej formule pozwalającej na jednoczesne uzyskanie kompetencji menedżerskich i umiejętności samodzielnego zgłębiania prawnych aspektów obrotu gospodarczego. Cechą wyróżniającą tę specjalność jest jej charakter interdyscyplinarny. Studenci są przygotowywani do uwzględniania w podejmowanych decyzjach i działaniach ich wymiaru ekonomicznego oraz prawnego. Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia określonych funkcji menedżerskich w sektorze gospodarczym i administracji publicznej. Charakteryzuje się dużą elastycznością w działaniu, posiada praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Prawo pracy i kadr

Celem tej specjalności jest zapoznanie studentów z praktyką stosowania przez pracodawców prawa pracy oraz nabycie przez nich wysokich kompetencji pracownika działu kadr. Studenci poznają wiedzę i nabywają umiejętności z zakresu prawa pracy, sposobów zawierania stosunku pracy, obowiązujących systemów czasu pracy i zasad planowania i nadzorowania czasu pracy, zasad wynagradzania, odprowadzania składek na podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne, zasad przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej. Jest świadomy konieczności etycznego i profesjonalnego działania służb kadrowych.

Po ukończeniu każdej specjalności – ze względu na uzyskane kompetencje – absolwent może znaleźć zatrudnienie zarówno w publicznych, jak i niepublicznych instytucjach, placówkach i organach związanych z administracją. Specjalności na kierunku „administracja” umożliwiają zatem podjęcie pracy w szeroko pojętym sektorze administracji publicznej, samorządowej i rządowej, a także w organizacjach niepublicznych zajmujących się procedurami administracyjnymi.

Dlaczego warto?

Celem strategicznym w zakresie edukacji, jak i polityki jakości, zakładających kształcenie konkurencyjnych profesjonalistów, w oparciu miedzy innymi o współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy zachowaniu standardów wysokiej jakości kształcenia - koncepcja kształcenia kierunku „administracja” w szczególności uwzględnia:

 • kształcenie specjalistów przygotowanych do wykonywania funkcji urzędniczych w instytucjach, których sprawne działanie jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania nowoczesnego, europejskiego państwa, tj. w urzędach i instytucjach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach europejskich i międzynarodowych, organach podatkowych, działach administracyjnych sądów, prokuratury, organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystających z funduszy publicznych, działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw, w kancelariach prawnych;
 • kształcenie w zakresie analizowania procesów zachodzących pomiędzy podmiotami administracji publicznej oraz wykorzystywania wiedzy dotyczącej mechanizmów kształtowania relacji politycznych, gospodarczych i społecznych mających wpływ na systemy administracyjne na szczeblu krajowym i międzynarodowym do praktycznych rozwiązań z zakresu administracji, w tym administracji publicznej;
 • kształcenie specjalistów administracji zdolnych przewidywać procesy i zjawiska społeczne a także analizować mechanizmy funkcjonowania organizacji społecznych, politycznych i gospodarczych w celu podjęcia współpracy i praktycznego przygotowania projektów społecznych uwzględniających interes publiczny, w tym działalność administracyjną;
 • zdobycie wiedzy w dyscyplinie nauki o polityce i administracji oraz nauki prawne z których kierunek się wywodzi, a w szczególności wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, a ponadto wskazującej na powiązania z kierunkiem „administracja” o charakterze społeczno-politycznym, administracyjnym, menedżerskim oraz szeregu umiejętności i kompetencji, takich jak umiejętność samodzielnego wykonywania złożonych zadań administracyjnych, jak i pracy w zespole, dyspozycyjność, gotowość do poświęcenia się służbie administracyjnej i zainteresowanie podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych, przydatnych do wykonywania zawodów powiązanych z administracją publiczną, samorządową, rządową w kraju i Unii Europejskiej.

Wykładowcy-praktycy

 • Prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, sędzia NSA, specjalistka w zakresie prawa finansowego, ekspert ds. finansowych przy NSSZ „Solidarność”, społeczny ekspert Sejmu i Senatu, uczestniczyła w pracach nad ustawą o samorządzie terytorialnym, ustawą o finansach lokalnych oraz ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych. Autorka licznych publikacji i książek z zakresu konstytucyjnego prawa finansowego, prawa budżetowego i teoretyczno-prawnych zagadnień podatku.
 • dr Waldemar Szymański – prokurator, specjalista prawa karnego, zajmuje się badaniami naukowymi obejmującymi szeroko rozumianą ochronę dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawno-karnej oraz ochrony zabytkowych nieruchomości, prawno-karną ochroną znaków pieniężnych, w szczególności dolarów amerykańskich w ujęciu ich zabytkowego charakteru oraz aktualnej ochrony przed fałszowaniem a także badaniami dotyczącymi motywów i pobudek towarzyszących sprawcom czynów zabronionych.
 • dr Paweł Sydor – sędzia, specjalista prawa z zakresu doktryn politycznych i prawnych, zainteresowania badawcze koncentruje na kwestiach związanych z przestępczością gospodarczą, ochroną konkurencji oraz  prawnokarną ochroną zabytków. Autor licznych publikacji.
 • dr Piotr Mikołajczyk – radca prawny, prowadzi badania naukowe w zakresie szeroko pojmowanego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego, a także prawa administracyjnego w kontekście prawnych aspektów funkcjonowania szeroko pojmowanej administracji publicznej (w tym prawa żywnościowego, dostępu do informacji publicznej) oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych. Ponadto zainteresowania badawcze dotyczą kwestii związanych z umowami zawieranymi zarówno na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jak i w reżimie prawa zamówień publicznych. Autor licznych publikacji dotyczących dziedziczenia, zwłaszcza gospodarstw rolnych oraz szeroko pojmowanego statusu notariusza, roli organów administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności oraz kwestiach odpowiedzialności podmiotów leczniczych za szeroko pojmowany błąd w sztuce lekarskiej.
 • dr Agnieszka Korzeniowska-Polak – specjalistka w zakresie prawa administracyjnego, radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, zajmuje się badaniami w zakresie prawa administracyjnego procesowego, materialnego i ustrojowego, procedur sądowo-administracyjnych i postępowania egzekucyjnego w administracji. Uczestniczka konferencji i autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Członek organizacji: Polskiego Towarzystwa Legislacji, Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.
 • dr hab. Monika Bogucka-Felczak – specjalistka w zakresie prawa finansowego, zajmuje się zagadnieniami ustroju finansowego jednostek samorządu terytorialnego, prawem budżetowym, w szczególności problematyką charakteru prawnego ustawy budżetowej oraz instytucjami ogólnego prawa podatkowego i procedurami podatkowymi. Uczestniczka konferencji i autorka licznych publikacji z zakresu prawa finansowego.
 • dr Agata Kołodziejska - praktyka zawodowa w obrębie prawa konstytucyjnego. Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa konstytucyjnego, prawoznawstwa. Specjalistka prawa konstytucyjnego, ochrony danych osobowych, zainteresowania badawcze oscylują wokół ochrony suwerenności i niezawisłości Rzeczypospolitej, zapewnienia bezpieczeństwa obywateli Polski, w tym praw człowieka i podstawowych wolności oraz demokratycznego porządku, stanów nadzwyczajnych, wymiaru sprawiedliwości – założeń konstytucyjnych i reformy dostosowawczej, przemian ustrojowo-prawnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ustroju politycznego wybranych państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych wobec postępów integracji europejskiej, prawa wyborczego w Polsce i wybranych państwach Europy, bezpieczeństwa państwa, usytuowania i funkcjonowania w praktyce organów władzy wykonawczej tj. Prezydenta i rządu w Rzeczypospolitej Polskiej i we Włoszech, kontroli konstytucyjności prawa, międzynarodowych standardów niezawisłości sędziowskiej, niezależności sądownictwa, i administracji rządowej i terenowej. Uczestniczka konferencji i autorka licznych publikacji.
 • dr Łukasz Domański - adwokat, właściciel kancelarii adwokackiej, zajmującej się głównie spawami cywilnymi, karnymi, wykroczeniowymi oraz postępowaniami z zakresu prawa pracy. Prowadzi także postępowania administracyjne dotyczące m.in. skarg związanych z odmową udzielenia informacji publicznej, jak również sprawy z zakresu prawa budowlanego, w szczególności w inwestycjach drogowych, obsługę jednostki organizacyjnej Miasta Radomia zajmującej się sprawami z zakresu utrzymania dróg i inwestycji drogowych.