Zasady oceniania

W czasie trwania semestru w ramach danego przedmiotu student zobowiązany jest do aktywnej i systematycznej pracy na platformie e-Learningowej oraz przystąpienia do egzaminu w siedzibie Uczelni. W ramach pracy na platformie e-Learningowej, za każdą aktywność przydzielana jest ocena punktowa. Aktywności wymagane w ramach danego przedmiotu są każdorazowo ustalane przez wykładowcę odpowiedzialnego i prowadzącego przedmiot. W czasie trwania przedmiotu praca studenta na platformie e-Learningowej polega na:

  • zapoznaniu się z materiałami dydaktycznymi dostępnymi na platformie e-Learningowej

  • udziale w forach tematycznych, czyli dyskusjach moderowanych przez prowadzącego przedmiot

  • rozwiązywaniu testów sprawdzających wiedzę

  • przygotowaniu zadań roboczych (jeśli są przewidziane przez prowadzącego)

  • przygotowaniu pracy zaliczeniowej, którą należy złożyć w folderze zwrotnym

  • kontakcie synchronicznym z prowadzącym z wykorzystaniem funkcji czatu

Czaty są formą konsultacji on-line z prowadzącym i odbywają się w dogodnym, wspólnie ustalonym przez wykładowcę i studentów terminie wieczornym. Prowadzący proponuje możliwe terminy czatów, na które studenci głosują z wykorzystaniem funkcji ankiety terminu czatu. Jednocześnie student ma cały czas możliwość kontaktowania się z prowadzącym drogą elektroniczną e-mail.
Prowadzący ustala każdorazowo dla danego przedmiotu wymagane aktywności i punktację, a następnie umieszcza informacje w forum aktualności. Uzyskanie 60% z całkowitej liczby punktów z danego przedmiotu na platformie
e-Learningowej jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu w sesji egzaminacyjnej. W przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość praca studenta w systemie
e-Learningowym ma charakter wspierający zajęcia odbywające się w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym.
Studenci Polskiej Akademii Otwartej zdają egzaminy podczas sesji letniej/zimowej w siedzibie Uczelni w Łodzi. Ocena końcowa z przedmiotu jest ustalana na podstawie wyniku egzaminu, który odbywa się w siedzibie Uczelni.spoleczna
Wirtualny
Rekrutacja


Biblioteka PAO

Dostęp do zasobów bibliotecznych Społecznej Akademii Nauk oraz wirtualnych bibliotek.

Rekrutacja!

Zdobądź dyplom Społecznej Akademii Nauk najlepszej niepublicznej uczelni w Łodzi!!!

Promocja wpisowego

Promocja wpisowego - oszczędzasz 400 zł.

Studiuj i zostań licencjatem
lub magistrem przez Internet

Polska Akademia Otwarta czyli P@O realizuje program kształcenia na studiach niestacjonarnych na poziomie licencjackim oraz magisterskim na kierunkach Zarządzanie, Pedagogika oraz licencjackim na kierunkach Administracja i Logistyka, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość.