Zarządzanie studia drugiego stopnia:

Zarządzanie to kierunek, który pozwoli studentom rozumieć specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw w otaczającym je świecie biznesowym. Oferowany program zajęć na kierunku umożliwia nabycie specjalistycznych kwalifikacji i poznanie reguł wpływających na podejmowanie kluczowych i strategicznych decyzji biznesowych. Kształcenie na kierunku Zarządzanie ma za zadanie przekazanie studentom wiedzy i konkretnych umiejętności umożliwiających biegłą analizę otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy. Studia te przygotowują do prowadzenia własnej firmy oraz pracy na stanowiskach menadżerskich w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Studenci obok wiedzy teoretycznej zdobywają liczne umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk komplementarnych, np. psychologii, etyki, ekonomii, dotyczących istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz podmiotów administracji publicznej.


Starannie skonstruowany program bazujący na amerykańskich wzorcach nauczania pozwala wykształcić dobrych menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania planów i strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrzorganizacyjnej i zewnętrznej. Takie podejście w nauczaniu pozwala na zdobycie przez studenta niezwykle pożądanych na rynku wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Społeczna Akademia Nauk wychodzi naprzeciw absolwentom studiów licencjackich, którzy są zainteresowani kontynuowaniem studiów, oferując podjęcie ich na kierunku Zarządzanie w ramach uruchomionych profili ukierunkowujących studentów już od I roku studiów. Student wybierając określoną ścieżkę kształcenia ma możliwość nabywania w ramach danego profilu bardzo skonkretyzowanej wiedzy dotyczącej zagadnień, które go interesują.


Społeczna Akademia Nauk wychodzi naprzeciw absolwentom studiów licencjackich, którzy są zainteresowani dalszym kontynuowaniem studiów, oferując podjęcie ich na kierunku Zarządzanie w ramach uruchomionych profili ukierunkowujących studentów już od I roku studiów. Student wybierając określoną ścieżkę kształcenia ma możliwość nabywania w ramach danego profilu bardzo skonkretyzowanej wiedzy dotyczącej zagadnień, które go interesują.


Na kierunku Zarządzanie działa Centrum Rozwoju Kompetencji, w ramach którego organizowane są warsztaty dla studentów umożliwiające praktyczne nabywanie oraz rozwijanie kompetencji wychodzących poza standardowy program edukacyjny. Tematyka oferowanych bezpłatnych warsztatów skorelowana jest z wybranymi obszarami tematycznymi prezentowanymi na zajęciach kursowych.


Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.


 • Administracja i Zarządzanie Publiczne

 • E-biznes & Professional Communication

 • Logistyka w Zarządzaniu

 • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu

 • Profil menedżerski – nowość

 • Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę w charakterze specjalisty analityka i menedżera średniego stopnia w:


 • każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym,

 • jako lider projektów w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych

 • departamentach planowania i rozwoju strategicznego

 • kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej

 • firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi

 • mogą pełnić funkcje kierownicze w działach: księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej i controllingu podmiotów gospodarczych różnych branż, w jednostkach budżetowych, bankach i innych instytucjach finansowych.

 • specjalista ds. zarządzania w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer, jak służba zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, czy bezpieczeństwo wewnętrzne, gospodarka finansowej samorządu terytorialnego

 • menedżera w działach marketingu, sprzedaży oraz promocji;

 • specjalisty odpowiedzialnym za rozwój i kształtowanie wizerunku organizacji w świecie wirtualnym;

 • specjalisty w zakresie zarządzania sprzedażą;

 • specjalisty odpowiedzialnym za zarządzanie relacjami z klientem oraz public relations;

 • specjalisty w firmach logistycznych

 • organizacjach non-profit, instytucjach kultury

 • własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie

Absolwent otrzymujący tytuł magistra posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze akademickim, z zakresu zarządzania, ekonomii i dyscyplin komplementarnych. Włada także umiejętnościami niezbędnymi do podjęcia pracy zawodowej na rynku krajowym i zagranicznym, w tym prowadzenia działalności na własny rachunek. Posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji, oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych w różnej skali. Niezwykle cenna jest również umiejętność podejmowania decyzji i planowania na szczeblu przedsiębiorstwa, kierowania zespołami pracowniczymi oraz prowadzenia negocjacji.


Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów umożliwiają mu zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk wysoko cenionych specjalistów. Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.
spoleczna
Wirtualny
Rekrutacja


Biblioteka PAO

Dostęp do zasobów bibliotecznych Społecznej Akademii Nauk oraz wirtualnych bibliotek.

Rekrutacja!

Zdobądź dyplom Społecznej Akademii Nauk najlepszej niepublicznej uczelni w Łodzi!!!

Promocja wpisowego

Promocja wpisowego - oszczędzasz 400 zł.

Studiuj i zostań licencjatem
lub magistrem przez Internet

Polska Akademia Otwarta czyli P@O realizuje program kształcenia na studiach niestacjonarnych na poziomie licencjackim oraz magisterskim na kierunkach Zarządzanie, Pedagogika oraz licencjackim na kierunkach Administracja i Logistyka, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość.