Pedagogika studia (II stopnia)

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE
(2-letnie studia II stopnia - magisterskie)

Studiowanie pedagogiki pozwala zrozumieć rzeczywistość wychowawczą i edukacyjną, realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, rozwiązywać problemy społeczne, wychowawcze i dydaktyczne. Jest to kierunek, który promuje wrażliwość społeczną, zachowania prozdrowotne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kształcenie ustawiczne, rozwijanie i doskonalenie warsztatu naukowo-badawczego.


Studenci PAO kierunku Pedagogika II stopnia dokonują wyboru spośród specjalności:

  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

  • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,

  • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną,

  • Doradztwo zawodowe i personalne,

  • Psychopedagogika,

  • Profilaktyka społeczna z prewencją kryminalną,

  • Pedagogika pomocy społecznej,

  • Andragogika z elementami pedagogiki pracy.

Warunkiem utworzenia specjalizacji jest zebranie się grupy min. 30 studentów.

Studia realizowane za pośrednictwem Polskiej Akademii Otwartej kończą się uzyskaniem dyplomu magistra Społecznej Akademii Naukspoleczna
Wirtualny
Rekrutacja


Biblioteka PAO

Dostęp do zasobów bibliotecznych Społecznej Akademii Nauk oraz wirtualnych bibliotek.

Rekrutacja!

Zdobądź dyplom Społecznej Akademii Nauk najlepszej niepublicznej uczelni w Łodzi!!!

Promocja wpisowego

Promocja wpisowego - oszczędzasz 400 zł.

Studiuj i zostań licencjatem
lub magistrem przez Internet

Polska Akademia Otwarta czyli P@O realizuje program kształcenia na studiach niestacjonarnych na poziomie licencjackim oraz magisterskim na kierunkach Zarządzanie, Pedagogika oraz licencjackim na kierunkach Administracja i Logistyka, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość.