FAQ

1. Na czym polega studiowanie w systemie e-learning
Nauka w systemie e-learning wykorzystuje najnowsze metody i techniki kształcenia na odległość. Polska Akademia Otwarta przystosowała do tego celu platformę Moodle  -  popularny System Zarządzania Nauczaniem LMS (ang. Learning Management System). Na pierwszym zjeździe studenci otrzymują dostęp do platformy w postaci loginu i hasła oraz wytyczne związane z pracą na platformie. Praca na platformie wymaga aktywnego uczestnictwa w forach, dyskusjach moderowanych przez wykładowców, rozwiązywaniu zadań, testów, quizów – w dogodnym dla studenta czasie oraz czatach, w czasie synchronicznym z wykładowcą.

2. Czy studiowanie w PAO odbywa się całkowicie zdalnie, bez konieczności przyjeżdżania do siedziby Uczelni?
Nie, studiowanie w PAO odbywa się w dużej części zdalnie z wykorzystaniem Internetu i dostępu do nowoczesnej platformy edukacyjnej, ale organizowane  są tradycyjne zajęcia kontaktowe z wykładowcami w siedzibie Uczelni na początku semestru i w sesji egzaminacyjnej.

3. Czy zajęcia w siedzibie Uczelni są obowiązkowe?
Tak, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studiowanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wymaga odbycia zajęć kontaktowych oraz zaliczeń i egzaminów w siedzibie Uczelni. Jednakże plany zajęć w siedzibie Uczelni przygotowywane są tak, aby uwzględnić oczekiwania studentów
i specyfikę studiów z wykorzystaniem Internetu.

4. Czy studiując w PAO uzyskam "normalny" dyplom wyższej Uczelni?
Tak, student kończący studia w Polskiej Akademii Otwartej otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych wydawany przez jedną z najbardziej rozpoznawalnych, niepublicznych uczelni wyższych - Społeczną Akademię Nauk w Łodzi, której Polska Akademia Otwarta jest częścią. Na dyplomie nie ma informacji o sposobie i trybie
studiowania poza rozróżnieniem na studia stacjonarne i niestacjonarne.

5. Czy studiując przez internet w PAO można ubiegać się o stypendia naukowe i socjalne?

Tak. Studenci PAO są pełnoprawnymi studentami. Otrzymują indeksy, legitymacje, mają prawo do zaświadczeń do WKU i ZUS. Mogą ubiegać się o stypendia za wyniki w nauce, socjalne i zapomogi.

6. Czy program studiów przez Internet różni się od programu na studiach zaocznych.

Nie. Na studiach z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość realizowany jest ten sam program co na studiach niestacjonarnych. Program obejmuje te same przedmioty, tą samą liczbę godzin, te same punkty ECTS.

7. Gdzie szukać materiałów i podręczników  z danego przedmiotu?.

Studenci pobierający naukę w systemie on-line mają dostęp do materiałów w formie elektronicznej zamieszczonych na platformie. Mogą również korzystać z zasobów bibliotecznych Uczelni oraz bibliotek i czytelni wirtualnych. Uczelnia  zapewnia również  studentom możliwość konsultacji z prowadzącym zajęcia w swojej siedzibie.

8. Czy można jednocześnie studiować na dwóch kierunkach?

Tak. Nie ma ograniczeń w ilości kierunków realizowanych w jednym czasie. Zapisując się na  więcej niż jeden kierunek obowiązuje również dodatkowa opłata rekrutacyjna.

9. Jak można zapisać się na studia w PAO?

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się on-line.
Wypełnić formularz. Wydrukować formularz, umowę finansową - wypełnić i  podpisać.
Dołączyć:
Świadectwo dojrzałości w oryginale bądź odpis wydany przez szkołę średnią
Odpis dyplomu z suplementem (licencjat, inżynier) – dotyczy studiów uzupełniających
2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
Kserokopię dowodu osobistego
Kserokopię dowodu wpłaty wpisowego wniesionego na konto szkoły.
Komplet dokumentów należy przesłać na adres Uczelni.

10. Jak często należy logować się na platformie?

Studia zdalne cechuje elastyczność a   tempo nauczania dostosowane jest do indywidualnych potrzeb. Studenci sami mogą decydować o tym, kiedy i ile czasu będą poświęcać na realizację poszczególnych zagadnień.  Istnieje również możliwość powracania do zamieszczonych treści edukacyjnych i ich powtarzania w zależności od potrzeby.

11
. Nie mogę zalogować się na platformę co zrobić?
W przypadku problemów technicznych związanych z logowaniem bądź pracą na platformie należy skontaktować się z pomocą techniczną:   pomoc.techniczna@pao.pl  nr tel. +48 42 664 66 61spoleczna
Wirtualny
Rekrutacja


Biblioteka PAO

Dostęp do zasobów bibliotecznych Społecznej Akademii Nauk oraz wirtualnych bibliotek.

Rekrutacja!

Zdobądź dyplom Społecznej Akademii Nauk najlepszej niepublicznej uczelni w Łodzi!!!

Promocja wpisowego

Promocja wpisowego - oszczędzasz 400 zł.

Studiuj i zostań licencjatem
lub magistrem przez Internet

Polska Akademia Otwarta czyli P@O realizuje program kształcenia na studiach niestacjonarnych na poziomie licencjackim oraz magisterskim na kierunkach Zarządzanie, Pedagogika oraz licencjackim na kierunkach Administracja i Logistyka, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość.