Powrót

Procedura rekrutacyjna

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy w celu rejestracji w systemie on-line.
2. Wydrukuj formularz i podpisz w miejscu dla kandydata.
3. Wydrukuj dwa egzemplarze umowy finansowej, wypełnij, podpisz, zaparafuj na każdej stronie.
4. Dołącz niezbędne dokumenty i prześlij na adres Polskiej Akademii Otwartej w ciągu 7 dni od daty rejestracji w systemie rekrutacyjnym.

Po wypełnieniu formularza prosimy o kontakt telefoniczny z biurem PAO w celu potwierdzenia rejestracji.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia)

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia)

 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)

 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; nie dotyczy absolwentów SAN)

 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu + kserokopia

 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych na jedno z poniższych kont:

  BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
  PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

KOMPLET DOKUMENTÓW JEST PODSTAWĄ DO ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI!!! Wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zrekrutowanie odpowiedniej liczby osób.

W przypadku braku możliwości dostarczenia/wysłania dokumentów w terminie 7 dni od rejestracji, prosimy o kontakt z biurem PAO :
Adres e-mail: pao@pao.pl
Tel. +48 (42) 664 66 50