O kierunku

Studia na kierunku Pedagogika pozwalają zrozumieć rzeczywistość wychowawczą i edukacyjną, realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, rozwiązywać problemy społeczne, wychowawcze i dydaktyczne. Jest to kierunek, który promuje wrażliwość społeczną, zachowania prozdrowotne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kształcenie ustawiczne, rozwijanie i doskonalenie warsztatu naukowo-badawczego.

Kadra dydaktyczna

prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Etyka w biznesie,
 • Źródła rasizmu,
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne i polityczne na Bliskim Wschodzie, 
 • Edukacja ekologiczna. 

dr n. med. Mariola Świderska
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Problem akceptacji społecznej,
 • Biologia medyczna.

dr Bożena Zając
Kierownik Katedry Pedagogiki, Doradca metodyczny i zawodowy, ekspert w wielu projektach międzynarodowych dotyczących szkolenia nauczycieli i doradztwa zawodowego

dr Adam Gogacz 
Opiekun kierunku, ekspert europejski w dziedzinie kompetencji miękkich i społecznych, współautor podręcznika dla nauczycieli w dziedzinie edukacji włączającej, koordynator merytoryczny wielu projektów międzynarodowych

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Filozofia i pedagogika społeczna,
 • Filozofia praktyczna,
 • Badania dotyczące edukacji włączającej, rodzin alternatywnych, filozofii stosowanej.

dr Eulalia Adasiewicz
Dyrektor przedszkola, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

dr Dorota Nawrat-Wyraz
Nauczyciel liceum, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych, InSEA (International Society Education through Art

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Rozwój zawodowy dorosłych,
 • Nieformalna edukacja dorosłych,
 • Metodyka kształcenia dorosłych, w tym osób 50+,
 • Kształcenie kompetencji innowacyjnych.

mgr Monika Pytel

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Dostępne specjalności
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,

 • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną,

 • Doradztwo zawodowe i personalne,

 • Psychopedagogika,

 • Profilaktyka społeczna z prewencją kryminalną,

 • Pedagogika pomocy społecznej,

 • Andragogika z elementami pedagogiki pracy.