Studia I stopnia

Zarządzanie

Już od 300 zł za miesiąc

Kierunek Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk daje studentowi możliwość poznania zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu oraz dziedzin komplementarnych, np. ekonomia, prawo, finanse. Dzięki temu absolwent jest dobrze przygotowany do diagnozowania i rozwiązywania problemów pojawiających się w działalności organizacji w wymiarze lokalnym jak i międzynarodowym. Potrafi w sposób skuteczny i efektywny dokonać analizy przeobrażeń zachodzących w przedsiębiorstwach zarówno w wymiarze gospodarczym jak i psychospołecznym. Nabyta wiedza oraz kompetencje predestynują absolwenta do zajmowania kluczowych stanowisk menadżerskich na poszczególnych szczeblach zarządzania.

Program studiów przygotowywany jest zgodnie z najnowszymi trendami w zarządzaniu. Bazuje na amerykańskich wzorcach nauczania, pozwala wykształcić dobrych menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrz-organizacyjnej i zewnętrznej.

Kierunek Zarządzanie obecny jest w ofercie Uczelni od samego jej powstania. Zdobyte przez lata doświadczenie z racji długiego okresu pracy z i nad kierunkiem, współpraca z licznymi praktykami oraz doskonałą kadrą akademicką stawia naszą Uczelnię w gronie najlepiej przygotowujących potencjalnych kandydatów do pracy.

Kadra dydaktyczna

dr Katarzyna Kolasińska-Morawska
Prodziekan Wydziału Zarządzania, Kierownik Katedry Gospodarki Elektronicznej, analityk rynku dystrybucji oraz wirtualizacji procesów sprzedaży

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Zarządzanie procesami zintegrowanej dystrybucji,
 • Wirtualizacja w procesach sprzedaży,
 • Analityka badań rynkowych,
 • Zachowanie klienta – konsumenta na rynku.

dr inż. Paweł Morawski
Pracownik Katedry Gospodarki Elektronicznej,specjalista ds. wdrożeń i serwisów systemów informatycznych oraz usług dodanych

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Informatyczne systemy wsparcia systemów biznesowych,
 • ERP, CRM, BI,
 • E-Biznes, E-Commerce, E-Logistyka,
 • Automatyzacja sprzedaży i obsługi klienta,
 • Chmura obliczeniowa w zastosowaniach.

dr inż. Danuta Janczewska
Pracownik Katedry Gospodarki Elektronicznej, wieloletni dyrektor branży produkcji cukierniczej (w stanie spoczynku), specjalista systemów planowania produkcji i logistyki zaopatrzenia

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Problematyka zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem,
 • Marketingowo- logistyczne zarządzanie w sektorze MSP,
 • Doskonalenie procesów logistycznych,
 • Zarządzanie systemami jakości w przedsiębiorstwach,
 • Zarządzanie wiedzą w sektorze MSP.

mgr inż. Paweł Bukowski

Pracownik Katedry Gospodarki Elektronicznej, specjalista systemów informatycznych zarządzania, trener

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Social media marketing,
 • Nowe technologie,
 • Nowoczesna edukacja.

mgr Katarzyna Staniszewska
Pracownik Katedry Zarządzania

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem.

Dostępne specjalności

Zarządzanie w Biznesie i Sektorze Publicznym

Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami funkcjonującymi zarówno w sferze biznesowej jak publicznej bez względu na wielkość, rodzaj własności jak i formę organizacyjną. Zagadnienia omawiane na specjalności zapoznają studentów ze współczesnymi metodami i technikami zarządzania oraz zasadami tworzenia i wdrażania strategii organizacji. Studenci pozyskują wiedzę obejmującą problematykę zarządzania zmianami i wprowadzaniem innowacji organizacyjnych oraz zarządzania zespołami. Studenci mają możliwość pogłębiania specjalistycznej wiedzy (węższego profilowania swoich kompetencji, zgodnie z własnymi zainteresowaniami) w ramach prowadzonych przedmiotów i seminariów specjalizacyjnych:

 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami,

 • zarządzanie przedsiębiorstwami,

 • zarządzanie w sektorze publicznym,

 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Kształcenie w ramach specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest adresowane do studentów zarządzania, których interesuje szeroko ujęta problematyka uczestnictwa człowieka w organizacji. Celem specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest wykształcenie kompetentnej kadry zarządzającej strategicznym zasobem organizacji – ludźmi i ich potencjałem.

Oferta kierowana jest do studentów:

 • planujących kierować działami personalnymi w organizacjach,
 • chcących pracować w firmach konsultingowych świadczących usługi z zakresu ZZL oraz
 • tych, którzy kierują lub planują kierować organizacjami mając świadomość znaczenia i roli zatrudnionych w nich ludzi.

Specyfika specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi realizowana jest w zakresie dwóch obszarów: teoretycznego jak i praktycznego. W ramach poznania teoretycznego, słuchacze uświadomią sobie jak ważną rolę odgrywa proces zarządzania personelem dla organizacji, w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej i osiągania przez organizację jej kluczowych celów; w wymiarze praktycznym studenci nabędą szereg umiejętności, które mogą wykorzystać w pracy w działach HR.

E-commerce i Marketing

Cyfryzacja i technologizacja współczesnego świata sprawiła, że w sposób wykładniczy wzrosło zapotrzebowanie na kształcenie specjalistów o kompetencjach związanych z rozwojem e-gospodarki. Rozwój koncepcji indywidualnego podejścia do klienta narzuca konieczność budowania planów i strategii marketingowych dopasowanych do pojedynczych klientów, zarówno na rynku B2B, jak i na rynku B2C.

W toku zajęciowym studenci kształcą swoje umiejętności z zakresu:

 • zdolności określania potrzeb informacyjnych organizacji oraz wykorzystania zagregowanych informacji w procesach zarządczych,
 • znajomość procesów, metod i technik w zakresie skutecznej komunikacji z wykorzystaniem innowacyjnych technologii,
 • sprawnego posługiwania się narzędziami operacyjnymi w obszarach: wsparcia sprzedaży, kreacji reklamy, efektywności public relations, analiz zachowań nabywców oraz wzmocnienia kreatywnego oraz zespołowego działania.

Nowa gospodarka oparta na informacji i technologiach wymusza szereg zmian w zakresie realizacji podstawowych działań przedsiębiorstw. Specjalność E-commerce i Marketing została utworzona właśnie w odpowiedzi na to zapotrzebowanie by menedżerowie przyszłości posiadali pogłębioną wiedzy o rynku i jednoczesnej potrafili skutecznie stosować metody podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa w wirtualnym środowisku. Studenci mają możliwość pogłębiania specjalistycznej wiedzy (węższego profilowania swoich kompetencji, zgodnie z własnymi zainteresowaniami) w ramach prowadzonych przedmiotów i seminariów specjalizacyjnych:

 • Marketing w przedsiębiorstwie,

 • E-commerce,

 • Aktywna komunikacja marketingowa.

Zarządzanie Logistyczne

Obecnie niemal każde działanie w życiu codziennym mieszkańców Ziemi jak i pomiotów rynkowych wiąże się z logistyką. Sprawna organizacja i skuteczne działanie to podstawa sukcesu. W zgodzie z tym nurtem we współczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów posiadających umiejętność zarządzania w oparciu o wiedzę o rynku oraz znajomość problematyki logistycznej przedsiębiorstwa. Łączenie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu przepisów i unormowań prawnych, procesów zarządzania oraz metod i technik optymalizacji pozwala na sprawne analizowanie sytuacji rynkowych i szybkie podejmowanie decyzji związanych z działaniami logistycznymi. Szeroka wiedza i umiejętności diagnozowania, budowania strategii logistycznych, posługiwania się metodami oraz technikami zarządzania zintegrowanymi łańcuchami dostaw, przepływem zapasów oraz optymalizacji procesów transportowych pozwoli absolwentowi specjalności Zarządzanie logistyczne na dopasowanie logistyki przedsiębiorstwa do autentycznych potrzeb klientów. Specjalność Zarządzania logistyczne przygotowuje przyszłych menedżerów oraz specjalistów odpowiedzialnych za koordynację procesów zarządzania w sferze magazynowania, transportu oraz zarządzania zapasami w podmiotach gospodarczych.

Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu

W chwili obecnej rynek pracy w Polsce odczuwa wyraźny brak wysoko kwalifikowanych specjalistów z szeroko rozumianego zakresu Finansów i Rachunkowości. Celem specjalności Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, która umożliwi prowadzenie księgowości oraz ksiąg handlowych, dokonywania rozliczeń podatkowych, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, oceny projektów inwestycyjnych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Specjalność ta przygotowuje przyszłych księgowych, doradców finansowych i podatkowych oraz kontrolerów w zakresie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności pozwalających świadczyć profesjonalną obsługę finansową firm i innych podmiotów.

Studenci mają możliwość pogłębiania specjalistycznej wiedzy (węższego profilowania swoich kompetencji, zgodnie z własnymi zainteresowaniami) w ramach prowadzonych przedmiotów i seminariów specjalizacyjnych:

 • Rachunkowość przedsiębiorstw,

 • Rachunkowość sektora publicznego,

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw,

 • Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach.